Klachtenregeling

Deze klachtenregeling is van toepassing op deze website en de dienstverlening van de Technologie & Zorg Academie Noord Oost Gelderland.

Wie zijn wij?

De Technologie & Zorg Academie Noord Oost Gelderland is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer wij in deze klachtenregeling verwijzen naar ‘Technologie & Zorg Academie’, ‘wij’ ‘onze’ of ‘ons’, verwijzen wij naar de Technologie & Zorg Academie Noord Oost Gelderland met hoofdvestiging Laan van de Mensenrechten 500, 7331 VZ Apeldoorn.

Algemeen

De medewerkers van de TZA doen hun uiterste best om in de trainingen en bijeenkomsten zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw praktijkcontext. Toch kan het soms voorkomen dat u niet tevreden bent over de inhoud van de bijeenkomst, de gang van zaken tijdens een training of over de manier van handelen van een van onze medewerkers. U hebt het recht die onvrede te uiten. Dat kunt u het beste direct kenbaar maken. Bij voorkeur zien we dat u en de betrokken trainer of medewerker hierover eerst in gesprek gaan. Indien u dit bezwaarlijk vindt of u er samen niet uitkomt, dan kun u schriftelijk een klacht indienen bij klachtencommissie.

 

Artikel 1: Definities

TZA Noord Oost Gelderland, gevestigd te Apeldoorn.

Klager: een deelnemer aan een training of diens werkgever.

Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van een training bij de TZA Noord Oost Gelderland of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

Klachtencommissie: Academie Coördinatoren van de verschillende regio’s vormen gezamenlijk de klachtencommissie. Samenstelling klachtencommissie:

Vanuit TZA Twente. Dhr. R.J. Nijhuis,  TZA Achterhoek, Mw. E. Meijer, TZA IJssel Vecht, Mw. J. van Til, TZA Noord Oost Gelderland, Dhr. K. Koning, TZA-Drenthe, Dhr. R. Hulsebosch.

Onder klacht wordt niet verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een training.

 

Artikel 2: Indienen van een klacht

De klacht dient schriftelijk of per e-mail, te worden ingediend bij de klachtencommissie van de TZA Noord Oost Gelderland. Deze zal vertrouwelijk worden behandeld.  Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Indienen van de klacht per email via secretariaat@tza-noordoostgelderland.nu of schriftelijk t.a.v. klachtencommissie TZA, Laan van de Mensenrechten 500, 7331 VZ Apeldoorn.

 

Artikel 3: Behandeling van de klacht

De klachtencommissie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 14 dagen. De klachtencommissie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de klachtencommissie beschikt. Binnen ten hoogste 4 weken na ontvangst van de klacht stelt de klachtencommissie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden. Verlenging van de genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend.

De klachtencommissie doet haar uiterste best samen met de betrokkenen de klacht op een bevredigende manier af te handelen en het vertrouwen te herstellen. Daarnaast probeert de commissie de oorzaken van de klacht op te sporen en waar mogelijk weg te nemen. Zo kan herhaling worden voorkomen en de werkwijze beter worden afgestemd op de behoefte van de deelnemers.

 

Artikel 4: Uitspraak

Binnen 4 weken na het horen neemt de klachtencommissie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht. Verlenging van de genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend.

Indien de geboden oplossing niet als adequaat wordt ervaren, dan is het voor de organisatie mogelijk om de commissie van kwaliteitshandhaving van de NRTO te raadplegen. Voor particulieren is er de mogelijkheid om een onafhankelijke geschillencommissie particulier onderwijs te raadplegen. Het oordeel van deze commissie is bindend voor TZA-Twente; eventuele consequenties verbonden met het oordeel van de commissie zullen snel worden afgehandeld. TZA-Twente is lid van NRTO en volgt haar gedragscode in deze, zie: NRTO gedragscode.

 

Klachten en oplossingen worden bij de desbetreffende training geregistreerd. Deze klachtregistraties worden minimaal 3 jaar bewaard.

Skip to content